Egzaminy

O egzaminie
Najczęstsze pytania dotyczące egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje w zawodzie.‎

{slider=Kto może przystąpić do „nowego” egzaminu zawodowego?}

„Nowy” egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r. lub przystępują do egzaminu w trybie egzaminu eksternistycznego.‎

Do egzaminu mogą przystąpić:‎

 • ‎uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników,‎
 • ‎uczniowie (słuchacze) szkół policealnych,‎
 • ‎absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,‎
 • osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ‎ze ‎świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub ‎szkół ‎ponadpodstawowych,‎
 • osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy.‎

Egzamin zawodowy jest także przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny dla osób, które:‎

 • ‎ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową

oraz

 • ‎co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym ‎wyodrębniono daną ‎kwalifikację.

{/sliders}

{slider=Co sprawdza nowy egzamin zawodowy?}
„Nowy” egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.
Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie ‎programowej ‎kształcenia w zawodach.‎
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.

{/sliders}

{slider=Kiedy przeprowadzany jest „nowy” egzamin zawodowy?‎}

W 2017 r. zostaną przeprowadzone trzy sesje w poniższych terminach:

 • 9 stycznia – 23 lutego (część pisemna – 12 stycznia), z wyłączeniem kwalifikacji Z.22 i Z.23
 • 16 czerwca – 8 lipca (część pisemna – 20 czerwca), z wyłączeniem kwalifikacji Z.22 i Z.23
 • tylko kwalifikacje Z.22 i Z.23 8 maja – 7 czerwca (część pisemna: Z.22 – 8 maja, Z.23 – 6 czerwca)

{/sliders}

{slider=Do kiedy można się zgłosić na egzamin?‎}
Uczniowie i słuchacze składają deklaracje przystąpienia najpóźniej na 4 miesiące przed ‎terminem egzaminu.‎
Natomiast osoby przystępujące do egzaminu w trybie eksternistycznym składają wniosek o ‎dopuszczenie do egzaminu do 31 stycznia (jeśli zamierzają przystąpić do egzaminu w danym ‎roku) lub do 30 września (jeśli zamierzają przystąpić w roku kolejnym).‎

{/sliders}

{slider=Jak wygląda „nowy” egzamin zawodowy?‎}
Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.‎

{/sliders}

{slider=Jak wygląda część pisemna?‎}
Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎
Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎

{/sliders}

{slider=Jak wygląda część praktyczna?‎}
Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze .‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

{/sliders}

{slider=Czy za przystąpienie do egzaminu jest pobierana opłata?‎}
Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.‎
W przypadku absolwentów opłata w wysokości 171 za cały egzamin zł jest pobierana w ‎przypadku trzeciego i kolejnego podejścia. ‎
Osoby przystępujące do egzaminu zawodowego w trybie egzaminu eksternistycznego wnoszą ‎opłatę w wysokości 171 zł za cały egzamin. W przypadku powtarzania tylko jednej części ‎egzaminu eksternistycznego, opłata wynosi 57 zł za część pisemną i 114 zł za część ‎praktyczną.‎

{/sliders}

{slider=Czy laureatom i finalistom olimpiad i turniejów przysługuje zwolnienie z egzaminu ‎zawodowego?‎}
Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z wybranym obszarem ‎kształcenia są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w ‎zawodzie i  na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie otrzymują najwyższy ‎wynik.

{/sliders}‎

{slider=Czy osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawne, mogą ‎przystąpić do „nowego” egzaminu zawodowego, który będzie dostosowany do ich ‎potrzeb oraz możliwości?‎}
Tak. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu zawodowego – na podstawie ‎‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

 • niesłyszącym
 • ‎słabosłyszącym
 • ‎niewidomym
 • ‎słabowidzącym
 • ‎z upośledzeniem umysłowym
 • ‎z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.

{/sliders}

{slider=Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin?‎}
Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

 • ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

{/sliders}

{slider=Jaki dokument otrzymuje się po zdaniu egzaminu?‎}
Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.
Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne. Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

{/sliders}

Informatory

{slider=Technik logistyk}

Informator dla kierunku Technik logistyk. Kliknji tu

{/sliders}

{slider=Technik ekonomista}

Informator dla kierunku Technik ekonomista. Kliknji tu

{/sliders}

{slider=Technik handlowiec}

Informator dla kierunku Technik handlowiec. Kliknji tu

{/sliders}

Numery kwalifikacji

{slider=Stary egzamin}

Technik logistyk               342[04]
Technik ekonomista         341[02]
Technik handlowiec          341[03]
Sprzedawca                     522[01]

{/sliders}

{slider=Nowy egzamin}

TECHNIK LOGISTYK    333107
Kwalifikacja A.30   Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania  – część praktyczna 120 min. (d)
Kwalifikacja A.31   Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych – część praktyczna 120 min. (d)
Kwalifikacja A.32   Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych – część praktyczna 120 min. (d)

TECHNIK EKONOMISTA     331403
Kwalifikacja A.35   Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji – część praktyczna 180 min (dk)
Kwalifikacja A.36   Prowadzenie rachunkowości – część praktyczna  – część praktyczna  180 min. (dk)

TECHNIK HANDLOWIEC    522305
Kwalifikacja A.18    Prowadzenie sprzedaży – część praktyczna 150 min. (w)
Kwalifikacja A.22    Prowadzenie działalności handlowej – część praktyczna 180 min (dk)

SPRZEDAWCA    522301
Kwalifikacja A.18    Prowadzenie sprzedaży – część praktyczna 150 min. (w)

{/sliders}