technik spedytor

technik spedytor

Planuje i organizuje przewozy ładunków zleconych przez klienta

Przyjmuje zlecenia, opracowuje ofertę, negocjuje warunki przewozu

Przygotowuje niezbędną dokumentację, związaną z przewozem

slide1

Negocjuje ceny i realizuje rozliczenia z klientami

Często, dysponując odpowiednią flotą, uczestniczy w realizacji przewozu

Organizuje łańcuchy dostaw

sylwetka absolwenta

Po ukończeniu szkoły absolwent potrafi:

perspektywy

Praca

nauka

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji

Język polski
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne

Języki obce

Język angielski
Język niemiecki

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

język angielski

Współpraca międzynarodowa

Uczniowie mają możliwość realizowania praktyki zawodowej za granicą, np. w Anglii, Hiszpanii. Realizujemy programy: Erasmus+, eTwining, Program Krajów Nadbałtyckich. Współpracujemy ze szkołami na Litwie i Ukrainie.

Osiągnięcia

Laureaci i finaliści Olimpiady Logistycznej, Laureaci i Finaliści w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Policyjnej, Sukcesy w: Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Statystycznej, Olimpiadzie Teologii Katolickiej, Olimpiadzie wiedzy i wartości w sporcie, konkursach historycznych, zawodach sportowych.

Praktyki

Praktyka organizowana przez szkołę w klasie III i IV,  w firmach: Auchan, Makro, OBI, Leroy Merlin, WOMAX, Cyganex Logistic, OMEGA Transport.

Egzaminy kwalifikacyjne

Kwalifikacja I pod koniec I semestru klasy V

Dodatkowe zajęcia

Zajęcia realizowane w ramach innowacji

Baza dydaktyczna

7 sal komputerowych, trzy sale z tablicami multimedialnymi, wszystkie sale wyposażone w rzutniki, dwie sale gimnastyczne, siłownia, strzelnica sportowa, boisko wielofunkcyjne, plac rekreacyjno-ruchowy, bieżnia, bar z możliwością zakupu ciepłych posiłków

Współpraca z pracodawcami

Szkoła posiada umowę patronacką z Castoramą, Wkręt-Met. Szkoła współpracuje ze wszystkimi pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktykę zawodową.

Współpraca z innymi podmiotami

Szkoła współpracuje z: Politechniką Częstochowską, Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademią Polonijną, Komenda Miejska Policji w Częstochowie, Sadem Rejonowym w Częstochowie, ochotniczymi strażami pożarnymi.

innowacja pożarniczo-ratownicza

Innowacja ma na celu rozwijanie umiejętności przydatnych w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej. Młody człowiek, uczestnik ww. innowacji będzie zdobywał wiedzę z zakresu edukacji przeciwpożarowej, ratownictwa, ochrony ludności. Będzie też mógł przygotować się do egzaminu sprawnościowego do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie czy też innej, na terenie kraju. Każdy uczeń będzie przeszkolony w zakresie musztry, udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków jak również zdobędzie umiejętności podejmowania trafnych, szybkich decyzji. Będzie umiał poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach zagrażających życiu czy zdrowiu. W trakcie realizacji innowacji, uczeń pozna pracę różnych OSP z terenu Częstochowy i okolic. Dodatkową atrakcją jest organizowany przez szkołę obóz sprawnościowy, na którym uczniowie zapoznają się m.in. z ratownictwem wodnym.

innowacja policyjna

W ramach innowacji uczeń zapozna się z taką tematyką jak: koordynowanie i nadzorowanie działalności inwestycyjno-remontowej, gospodarowanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu Policji, standardy i normy sprzętu użytkowanego przez Policję. Uczeń pozna zasady: przyznawania i użytkowania ww. sprzętu, obsługi logistycznej służby Lotnictwa Policji, obsługi materiałowej, technicznej i transportowej Policji itp. Dodatkową atrakcją są prowadzone w szkole zajęcia samoobrony i zajęcia na strzelnicy sportowej, a także organizowany przez szkołę obóz sprawnościowy. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w ogólnopolskich olimpiadach i turniejach organizowanych przez szkoły policyjne w całej Polsce. Odnoszą w nich znaczne sukcesy. Wielu naszych absolwentów studiuje w Szkole Policji w Szczytnie lub podjęło pracę w Policji i innych służbach mundurowych.

innowacja wojskowa

Innowacja ma na celu rozwijanie umiejętności przydatnych w wojsku. Jest ona realizowana w oparciu o program przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej dla klas wojskowych. Uczestnik tej innowacji zdobędzie wiedzę z zakresu woskowości, taktyki, strategii, szkolenia bojowego, balistyki, budowy stanowisk ogniowych, rodzaju min, łączności, ochrony obiektów. Każdy uczeń zostanie przeszkolony w zakresie musztry, terenoznawstwa, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowane osoby, posiadające stosowne uprawnienia, przygotowanie merytoryczne i praktyczne. W ramach innowacji szkoła zorganizuje spotkania z ludźmi, którzy na co dzień zawodowo zajmują się obronnością kraju. Szkoła w zakresie realizacji tej innowacji ma zapewnione wsparcie jednostki wojskowej. Dla uczniów organizowane są atrakcyjne obozy, wyjazdy sprawnościowe.

cropped-logo.png
Odtwórz wideo

informacje o szkole

Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, w skład, którego wchodzi Technikum Nr 2, jest jedną z najstarszych szkół w naszym mieście. Powstał w 1921 roku. W chwili obecnej uczy się tu około 845 uczniów.

Oprócz udziału w zajęciach dydaktycznych, uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, np. koło teatralne, dziennikarskie, rowerowe, przedsiębiorczości, ekonomiczne, koła przedmiotowe przygotowujące uczniów do matury, zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych, koło wolontariatu, współpracy z hospicjum, Klub Europejski, Samorząd Uczniowski, TPD, PCK. W czasie tych zajęć młodzież może poszerzać swoje wiadomości, rozwijać zainteresowania.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w licznych zajęciach sportowych: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, strzelectwo, tenis stołowy, lekka atletyka, samoobrona. Część zajęć wychowania fizycznego odbywa się na Hali Polonia.

Uczestniczymy w realizacji kilku programów europejskich: ERAZMUS+, eTwinning, Program Krajów Nadbałtyckich. Uczestniczą w interesujących spektaklach muzycznych, teatralnych, nie tylko w częstochowskich placówkach kulturalnych.

W szkole organizowane są także zajęcia profilaktyczne prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin.

Nasza szkoła jest bezpieczna, przyjazna uczniom, chętnie współpracująca z rodzicami.

Nasze profile

Dzwonki

E-dziennik

Wzbogać swoje życie już dziś

Adres

ul. Warszawska 142
42-200 Częstochowa

Telefon

34 365 64 50

Email

zsko@edukacja.czestochowa.pl

© Copyright 2024 - Artur Go