O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie, którzy mieszkają na terenie GMINY CZĘSTOCHOWA. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 600,00 zł netto.

Wniosek o stypendium szkolne wypełniają rodzice ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń.

Wypełniony wniosek wraz z pełną niezbędną dokumentacją do ustalenia sytuacji rodzinnej i materialnej należy złożyć do dnia 14 września 2022 r. do pedagoga szkolnego – pokój nr 40.

W przypadku uczniów będących uchodźcami z Ukrainy oprócz ww. dokumentów niezbędne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego status uchodźcy oraz dokumentu o nadanym numerze PESEL.

Przez MOPS rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne zawierające wszystkie niezbędne informacje (zawarte w druku wniosku) oraz dokumentację do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego.