Rozpoczynamy głosowanie do Budżetu Obywatelskiego

W IV Edycji 2018 Budżetu Obywatelskiego naszej szkole udało się przejść pozytywną weryfikację projektu i z dniem 20 października rozpoczynamy walkę o jego realizację.

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu szkolnego w 12 urządzeń wielofunkcyjnych, stół do szachów, dwa stoły do piłkarzyków, 4 ławki oraz dwa kosze na śmieci.

Zachęcamy uczniów, nauczycieli, rodziców i wszystkich mieszkańców Częstochowy do udziału w głosowaniu. Aby zagłosować trzeba spełnić następujące warunki:

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Częstochowy, który w dniu oddania głosu ukończył 13 lat.

 • Głosujący mieszkańcy oddają głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim i dzielnicowym.
 • W przypadku zadań o charakterze dzielnicowym, mieszkańcy głosują na propozycje zadań dotyczące dzielnicy, w której zamieszkują.
 • Głosujący może zagłosować na maksymalnie 10 zadań o charakterze ogólnomiejskim (do dyspozycji 10 punktów) i 10 zadań o charakterze dzielnicowym (do dyspozycji 10 punktów), przyznając wybranym zadaniom określoną ilość pełnych punktów. Na każde zadanie głosujący ma prawo oddać dowolną liczbę punktów, jednak nie większą niż przeznaczona do tego celu pula.
 • Niewykorzystanie pełnej puli punktów nie powoduje nieważności głosu.
 • Warunkiem złożenia ważnego głosu jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól w karcie do głosowania / aplikacji internetowej do głosowania.
 • Oddanie więcej niż jednego głosu powoduje nieważność oddanych głosów.

Głosować można na 3 sposoby:

 • przez Internet, za pomocą aplikacji internetowej do głosowania:
      1. na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl
      2. w infomatach miejskich.
 • za pośrednictwem poczty, wysyłając kartę do głosowania pobraną ze strony internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, z zastrzeżeniem, że o ważności głosu decyduje data wpływu karty do Urzędu (jedna karta w jednej kopercie). rozpoczęcie: 21 października 2017 r. zakończenie: 5 listopada 2017 r.
 • w wyznaczonych punktach, w których będzie można wypełnić i złożyć kartę do głosowania. Rrozpoczęcie: 21 października 2017 r. zakończenie: 29 października 2017 r.

Wszelkich informacji na temat IV Edycji Budżetu Obywatelskiego można szukać na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl

ZAGŁOSUJMY I WYGRAJMY