Pomoc Materialna dla Uczniów

You are currently viewing Pomoc Materialna dla Uczniów

STYPENDIUM SZKOLNE

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego wynoszącej 600,00 zł netto, natomiast dla osoby samotnie gospodarującej 776,00 zł. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dotyczy uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Częstochowa.
Druki do stypendium szkolnego dostępne są u pedagoga specjalnego oraz na stronie internetowej szkoły.
Kompletne wnioski zawierające wszystkie niezbędne informacje oraz dokumentację do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego należy złożyć w terminie od 4.09.2023 r. do 13.09.2023 r.
Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych pod numerem tel. 34 372 42 20 w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

ZASIŁEK SZKOLNY

O zasiłek szkolny, czyli wsparcie przyznawane uczniom z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia można wnioskować w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia.
Druki do zasiłku szkolnego dostępne są u pedagoga specjalnego oraz na stronie internetowej szkoły.

WYPRAWKA SZKOLNA

Wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z niepełnosprawnością w roku szkolnym 2023/2024 w należy składać do dnia 07.09.2023 r.
Druki do wyprawki szkolnej dostępne są u pedagoga specjalnego oraz na stronie internetowej szkoły.

Załączniki

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

Wniosek o stypendium szkolne

Wniosek o zasiłek szkolny

Wniosek wyprawka szkolna

Oświadczenie o formie stypendium szkolnego

Zaświadczenie o dochodach

Oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczętej w roku bieżącym

Oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Oświadczenie o dochodzie uzyskanym z pozarolniczej działalności gospodarczej

Oświadczenie o osiągniętym dodatkowym dochodzie

Klauzula AU-Ukraina

Potwierdzenie udziału ucznia w zajęciach wychowania fizycznego