Matury

Komunikaty

{slider=Informacja o opłatach za przeprowadzenie matury dla absolwentów}

{/sliders}

O maturze

Najczestsze pytania dotyczące matury

{slider=Po co jest przeprowadzany egzamin maturalny? Co jest na nim sprawdzane?‎}
Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎
‎1.‎ wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów
‎2.‎ stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎
‎3.‎ zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji. ‎
Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania określone dla każdego przedmiotu w standardach wymagań ‎egzaminacyjnych. ‎

{/sliders}

{slider=Do jakich egzaminów trzeba przystąpić?‎}

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 • dwóch egzaminów w części ustnej ‎
 • czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎

{/sliders}

{slider=Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?‎}
Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej
 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.‎

‎{/sliders}

{slider=Z jakich przedmiotów dodatkowych można przystąpić do egzaminu maturalnego? Do ‎ilu egzaminów dodatkowych można przystąpić?‎}

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych ‎przedmiotów. ‎

Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎

W części pisemnej:‎

 • biologia (na poziomie rozszerzonym)‎
 • chemia (na poziomie rozszerzonym)
 • ‎filozofia (na poziomie rozszerzonym)‎
 • fizyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 • geografia (na poziomie rozszerzonym)‎
 • historia (na poziomie rozszerzonym)‎
 • historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)‎
 • historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)‎
 • informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 • ‎język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
 • matematyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 • wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)

W części ustnej:‎

 • język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język francuski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język hiszpański (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język niemiecki (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język rosyjski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język włoski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 • język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)‎
 • język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu)‎

W zależności od wyborów dokonanych w części obowiązkowej egzaminu, wybór przedmiotów ‎dodatkowych (w części pisemnej i/lub części ustnej) może być ograniczony. Szczegółowo wszystkie zasady ‎są opisane tutaj (sekcje C i D).‎

{/sliders}

{slider=Czy wybór przedmiotów na egzaminie maturalnym zależy od tego, jakich ‎przedmiotów uczeń uczył się w szkole?‎}
Nie. Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu (za ‎wyjątkiem przedmiotów zdawanych obowiązkowo, tj. języka polskiego, matematyki, ‎języka mniejszości narodowej i jednego wybranego – dowolnego – języka obcego ‎nowożytnego).‎

{/sliders}

{slider=Jakie zadania mogą pojawić się na egzaminie maturalnym z poszczególnych ‎przedmiotów?‎}
Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z ‎rozwiązaniami można znaleźć w:‎

 • informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów
 • arkuszach egzaminacyjnych z lat ubiegłych.‎

{/sliders}

{slider=Jaką formę będzie miała część ustna egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości ‎narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego?‎}
Część ustna egzaminu z wymienionych wyżej języków ma formę prezentacji. Egzamin ‎trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części:‎

 • w części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. ‎Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Projekcja filmu lub ‎odtworzenie nagranej wypowiedzi lub muzyki może trwać do 5 minut z czasu ‎przeznaczonego na prezentację tematu. ‎
 • część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem ‎przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego ‎tematu i przedłożonej wcześniej bibliografii.

{/sliders}

{slider=Kiedy będzie przeprowadzony egzamin maturalny w 2016 r.?‎}

Sesja główna – od 4 do 24 maja 2017 r.

Część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych – od 8 do 20 maja.

Część ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka ‎kaszubskiego – od 4 do 26 maja.
Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 24 maja.

Sesja dodatkowa – od 1 do 20 czerwca 2017 r.‎

Część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych – od 5 do 7 czerwca.
Część ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego – od 1 do 20 ‎czerwca.
Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 20 czerwca.

Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Sesja poprawkowa – od 22 do 25 sierpnia 2017 r.‎

Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 23 do 25 sierpnia.
Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 22 sierpnia‎.

Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych w maju/czerwcu i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo ‎w części ustnej oraz przystąpili do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony komunikacie w dyrektora CKE.

 {/sliders}

{slider=Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego?‎}

Do 30 września 2016 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2017 r. (załącznik 1a_N do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017).
Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2016/2017 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie – można je zgłosić do 7 lutego 2017 r. w ostatecznej deklaracji.

Do 7 lutego 2017 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci liceum z lat szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 oraz absolwenci technikum z roku szkolnego 2015/2016. Osoby te mogą również złożyć deklarację wstępną do 30 września 2016 r. (załącznik 1a_N).

Do 31 grudnia 2016 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci liceum z lat szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 oraz absolwenci technikum z roku szkolnego 2015/2016, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE (załącznik 1a_N i załącznik 2).

Do 31 grudnia 2016 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora OKE:

 • absolwenci, którzy ukończyli liceum w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 oraz technikum w roku szkolnym 2015/2016, ale ich szkoła została
 • zlikwidowana lub przekształcona (załącznik 1b_N)
 • osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą (załącznik 1b_N)
 • absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości (załącznik 1b_N)
 • absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.) (załącznik 1c_N).

Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

{/sliders}

{slider=Czy za przystąpienie do egzaminu maturalnego pobierana jest opłata?‎}
Nie. Przystąpienie do egzaminu maturalnego jest całkowicie bezpłatne.‎

{/sliders}

{slider=Czy laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przysługują na egzaminie ‎maturalnym specjalne uprawnienia?‎}
Tak. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik.‎

{/sliders}

{slider=Czy osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawne, mogą ‎przystąpić do egzaminu maturalnego, który będzie dostosowany do ich potrzeb oraz ‎możliwości?‎}
Tak. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

 • niesłyszącym
 • słabosłyszącym
 • niewidomym
 • słabowidzącym
 • z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk
 • z afazją
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z chorobami przewlekłymi
 • chorym lub niesprawnym czasowo
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym
 • które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 • z zaburzeniami komunikacji językowej.‎

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.‎

{/sliders}

{slider=Jakie informacje znajdą się na świadectwie maturalnym? Kiedy świadectwo jest ‎wydawane?}

 1. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego ‎odpis.‎
 2. Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów ‎z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch ‎formach: (a) jako procent uzyskanych punktów oraz (b) jako pozycja na skali ‎centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ‎posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko ‎jako procent uzyskanych punktów.‎
 3. Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje ‎dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na ‎świadectwie dojrzałości.‎
 4. Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w maju/czerwcu 2016 r. i zdadzą egzamin, ‎otrzymają świadectwo 5 lipca 2016 r. Osoby, które zdadzą egzamin w sesji ‎poprawkowej (w sierpniu), otrzymają świadectwo 12 września 2016 r.‎

{/sliders}

Informatory

Kliknji tu aby przejśc do informatorów dotyczących matury.

Arkusze

Kliknji tu aby przejśc do arkuszy maturalnych.