magazynier

Przyjmuje towar – sprawdza, czy rodzaj, ilość i jakość są zgodne z dowodem nadania otrzymanym od dostawcy

Wydaje towar odbiorcom

Informuje o zasobach magazynowych i konieczności uzupełnienia zapasów, przeprowadza inwentaryzację

Sortuje, paczkuje, etykietuje towar

Prowadzi dokumentację magazynową

Obsługuje urządzenia techniczne, np. komputer, wózki unoszące

Przedmioty w kształceniu 

zawodowym teoretycznym 

 

 

Przedmioty w kształceniu 

zawodowym praktycznym

 

Praktyka zawodowa

  • W klasie I i II -  2 razy w tygodniu,
  • W klasie III - 3 razy w tygodniu.

    Uczeń Branżowej Szkoły I stopnia jest młodocianym pracownikiem. Podpisuje umowę na cały cykl kształcenia z wybranym przez siebie pracodawcą. W razie braku takiej możliwości, szkoła pomaga w zawieraniu umów z pracodawcami

Egzaminy kwalifikacyjne (zawodowe) po III klasie

Praca: magazyny, hurtownie, składy, zaplecza i hale sklepowe.

Możliwość dalszego kształcenia: szkoła Branżowa II stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Informatyka
  • Wychowanie fizyczne

Limit punktów koniecznych do uzyskania podczas rekrutacji do szkoły: brak

.

INFORMACJE O SZKOLE
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, w skład którego wchodzi Technikum Nr 2, jest jedną z najstarszych szkół w naszym mieście. Powstał w 1921 roku.

W chwili obecnej uczy się tu około 690 uczniów.

Oprócz udziału w zajęciach dydaktycznych, uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, np. koło teatralne, dziennikarskie, rowerowe, przedsiębiorczości, ekonomiczne, koła przedmiotowe przygotowujące uczniów do matury, zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych, koło wolontariatu, współpracy z hospicjum, Klub Europejski, Samorząd Uczniowski, TPD, PCK. W czasie tych zajęć młodzież może poszerzać swoje wiadomości, rozwijać zainteresowania.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w licznych zajęciach sportowych: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, strzelectwo, tenis stołowy, lekka atletyka, samoobrona. Część zajęć wychowania fizycznego odbywa się na Hali Polonia.
Uczestniczymy w realizacji kilku programów europejskich: ERAZMUS+, eTwinning, Program Krajów Nadbałtyckich. Współpracujemy ze szkołą w Belgii – organizowana jest wymiana uczniów i nauczycieli.

Uczniowie uczestniczą w interesujących spektaklach muzycznych, teatralnych, nie tylko w częstochowskich placówkach kulturalnych.
W szkole organizowane są także zajęcia profilaktyczne prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin.
Nasza szkoła jest bezpieczna, przyjazna uczniom, chętnie współpracująca z rodzicami.

dzien otwarty