technik ekonomista

Pracuje w księgowości, biurach rachunkowych, bankowości

Ma ułatwiony starta na studiach ekonomicznych

Zajmuje się podatkami, ubezpieczeniami, prowadzi sprawy kadrowo-płacowe

Wykonuje analizy i sporządza sprawozdania z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Prowadzi doradztwo biznesowe

Przedmioty w kształceniu 

zawodowym teoretycznym 

Przedmioty w kształceniu 

zawodowym praktycznym

 

Praktyka zawodowa

Praktyka bezpłatna, organizowana przez szkołę w firmach: ZUS, KRUS, urzędy skarbowe, TAURON, biura rachunkowe, biura doradców podatkowych, Pracownia Informatyczna NUMERON

  • w technikum 4-letnim po gimnazjum: 4 tygodnie w klasie II oraz 2 tygodnie w klasie III,
  • w technikum 5-letnim po szkole podstawowej harmonogram praktyk ustala dyrektor szkoły.

Egzaminy kwalifikacyjne (zawodowe) w technikum 4-letnim po gimnazjum:

Kwalifikacja I pod koniec klasy II,
Kwalifikacja II pod koniec I semestru klasy IV.

Egzaminy kwalifikacyjne (zawodowe) w technikum 5-letnim po szkole podstawowej:
Kwalifikacja I pod koniec klasy III,
Kwalifikacja II pod koniec I semestru klasy V.

Praca: biura rachunkowe, instytucje finansowe, organy administracji publicznej, kadry, sekretariat, księgowość, banki, urzędy skarbowe.

Możliwość dalszego kształcenia: Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, kierunki ekonomiczne, rachunkowość, zarządzanie, marketing.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Informatyka
  • Wychowanie fizyczne

Limit punktów koniecznych do uzyskania podczas rekrutacji do szkoły: 60

 INNOWACJA POLICYJNO-PRAWNA
Innowacja ma na celu przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym, 
pozwala rozwijać zainteresowania i uzdolnienia. Uczniowie będą moglizorientować  
się na czym polega praca w policji, sądzie, a także przygotują się do dobrego 
zdania egzaminów maturalnych, zawodowych i egzaminów do szkół wyższych 
policji czy innych służb mundurowych. Wiedza z zakresu prawa umożliwi 
zrozumienie mechanizmów funkcjonowania państwa i będzie pomocna 
w aktywnym życiu społeczno – gospodarczym miasta, regionu czy państwa. 
Zajęcia z samoobrony poprawią sprawność fizyczną młodego człowieka, 
pozwolą mu w przypadku zagrożenia wykorzystać poznane techniki samoobrony. 
Innowacja rozwinie w uczniach takie cechy jak: zdyscyplinowanie, zaradność, 
konsekwencja w działaniu, orientację w terenie, spokój i opanowanie
w sytuacjach niebezpiecznych. Dla uczniów organizowany jest atrakcyjny obóz sprawnościowy.

 innowacja pol

INFORMACJE O SZKOLE
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, w skład którego wchodzi Technikum Nr 2, jest jedną z najstarszych szkół w naszym mieście. Powstał w 1921 roku.

W chwili obecnej uczy się tu około 690 uczniów.

Oprócz udziału w zajęciach dydaktycznych, uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, np. koło teatralne, dziennikarskie, rowerowe, przedsiębiorczości, ekonomiczne, koła przedmiotowe przygotowujące uczniów do matury, zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych, koło wolontariatu, współpracy z hospicjum, Klub Europejski, Samorząd Uczniowski, TPD, PCK. W czasie tych zajęć młodzież może poszerzać swoje wiadomości, rozwijać zainteresowania.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w licznych zajęciach sportowych: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, strzelectwo, tenis stołowy, lekka atletyka, samoobrona. Część zajęć wychowania fizycznego odbywa się na Hali Polonia.
Uczestniczymy w realizacji kilku programów europejskich: ERAZMUS+, eTwinning, Program Krajów Nadbałtyckich. Współpracujemy ze szkołą w Belgii – organizowana jest wymiana uczniów i nauczycieli.

Uczniowie uczestniczą w interesujących spektaklach muzycznych, teatralnych, nie tylko w częstochowskich placówkach kulturalnych.
W szkole organizowane są także zajęcia profilaktyczne prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin.
Nasza szkoła jest bezpieczna, przyjazna uczniom, chętnie współpracująca z rodzicami.

dzien otwarty