technik spedytor

Planuje i organizuje przewozy ładunków zleconych przez klienta

Przyjmuje zlecenia, opracowuje ofertę, negocjuje warunki przewozu

Przygotowuje niezbędną dokumentację, związaną z przewozem

Negocjuje ceny i realizuje rozliczenia z klientami

Często, dysponując odpowiednią flotą, uczestniczy w realizacji przewozu

Przedmioty w kształceniu 

zawodowym teoretycznym 

 

 

Przedmioty w kształceniu 

zawodowym praktycznym

 

Praktyka zawodowa

Praktyka bezpłatna, organizowana przez szkołę w firmach: Megatrans, OMEGA Transport, Trans Partner, XL Logistics, Sastransport NOVA, Inter – Trnas.

  • w technikum 4-letnim po gimnazjum: 4 tygodnie w klasie III,
  • w technikum 5-letnim po szkole podstawowej harmonogram praktyk ustala dyrektor szkoły.

Egzaminy kwalifikacyjne (zawodowe) w technikum 4-letnim po gimnazjum:

Kwalifikacja I pod koniec I semestru klasy IV.

Egzaminy kwalifikacyjne (zawodowe) w technikum 5-letnim po szkole podstawowej:
Kwalifikacja I pod koniec I semestru klasy V.

Praca: magazyny, sklepy wielkopowierzchniowe, firmy spedycyjne, firmy transportowe, przedsiębiorstwa produkcyjne, porty lotnicze, porty morskie, kolej, budownictwo, usługi, zaopatrzenie.

Możliwość dalszego kształcenia: kierunek Logistyka - Politechnika Częstochowska, , uczelnie wyższe m.in. w Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Informatyka
  • Wychowanie fizyczne

Limit punktów koniecznych do uzyskania podczas rekrutacji do szkoły: 60

 

innowacja poz 

INNOWACJA POŻARNICZA
Innowacja ma na celu rozwijanie umiejętności przydatnych w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej.
Młody człowiek, uczestnik ww. innowacji będzie zdobywał wiedzę z zakresu edukacji przeciwpożarowej,
ratownictwa, ochrony ludności. Będzie też mógł przygotować się do egzaminu sprawnościowego do
Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie czy też innej, na terenie kraju. Każdy uczeń będzie
przeszkolony w zakresie musztry, udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków jak również
zdobędzie umiejętności podejmowania trafnych, szybkich decyzji. Będzie umiał poradzić sobie
w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach zagrażających życiu czy zdrowiu. W trakcie realizacji
innowacji, uczeń pozna pracę różnych OSP z terenu Częstochowy i okolic.

Dodatkową atrakcją jest organizowany przez szkołę obóz sprawnościowy, na którym uczniowie
zapoznają się m.in. z ratownictwem wodnym. 

 

  

INNOWACJA POLICYJNA
W ramach innowacji uczeń zapozna się z taką tematyką jak:
koordynowanie i nadzorowanie działalności inwestycyjno–remontowej, gospodarowanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu Policji, standardy i normy
sprzętu użytkowanego przez Policję. Uczeń pozna zasady: przyznawania
i użytkowania ww. sprzętu, obsługi logistycznej służby Lotnictwa Policji,
obsługi materiałowej, technicznej i transportowej Policji itp.
Dodatkową atrakcją są prowadzone w szkole zajęcia samoobrony
i zajęcia na strzelnicy sportowej, a także organizowany przez szkołę
obóz sprawnościowy.
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w ogólnopolskich olimpiadach
i turniejach organizowanych przez szkoły policyjne w całej Polsce.
Odnoszą w nich znaczne sukcesy. Wielu naszych absolwentów
studiuje w Szkole Policji w Szczytnie lub podjęło pracę w Policji
i innych służbach mundurowych. 

 innowacja pol

INNOWACJA WOJSKOWA
Innowacja ma na celu rozwijanie umiejętności przydatnych w wojsku. Jest ona realizowana
w oparciu o program przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej dla klas wojskowych.
Uczestnik tej innowacji zdobędzie wiedzę z zakresu woskowości, taktyki, strategii,
szkolenia bojowego, balistyki, budowy stanowisk ogniowych, rodzaju min, łączności,
ochrony obiektów. Każdy uczeń zostanie przeszkolony w zakresie musztry, terenoznawstwa,
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia prowadzone będą przez
wykwalifikowane osoby, posiadające stosowne uprawnienia, przygotowanie merytoryczne
i praktyczne.
W ramach innowacji szkoła zorganizuje spotkania z ludźmi, którzy na co dzień zawodowo
zajmują się obronnością kraju. Szkoła w zakresie realizacji tej innowacji ma zapewnione wsparcie jednostki wojskowej.
Dla uczniów organizowane są atrakcyjne obozy, wyjazdy sprawnościowe 
innowacja woj 

.

INFORMACJE O SZKOLE
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, w skład którego wchodzi Technikum Nr 2, jest jedną z najstarszych szkół w naszym mieście. Powstał w 1921 roku.

W chwili obecnej uczy się tu około 690 uczniów.

Oprócz udziału w zajęciach dydaktycznych, uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, np. koło teatralne, dziennikarskie, rowerowe, przedsiębiorczości, ekonomiczne, koła przedmiotowe przygotowujące uczniów do matury, zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych, koło wolontariatu, współpracy z hospicjum, Klub Europejski, Samorząd Uczniowski, TPD, PCK. W czasie tych zajęć młodzież może poszerzać swoje wiadomości, rozwijać zainteresowania.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w licznych zajęciach sportowych: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, strzelectwo, tenis stołowy, lekka atletyka, samoobrona. Część zajęć wychowania fizycznego odbywa się na Hali Polonia.
Uczestniczymy w realizacji kilku programów europejskich: ERAZMUS+, eTwinning, Program Krajów Nadbałtyckich. Współpracujemy ze szkołą w Belgii – organizowana jest wymiana uczniów i nauczycieli.

Uczniowie uczestniczą w interesujących spektaklach muzycznych, teatralnych, nie tylko w częstochowskich placówkach kulturalnych.
W szkole organizowane są także zajęcia profilaktyczne prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin.
Nasza szkoła jest bezpieczna, przyjazna uczniom, chętnie współpracująca z rodzicami.

dzien otwarty