Slajd1
TECHNIK LOGISTYK
Slajd1
Slajd2
TECHNIK SPEDYTOR
Slajd2
Slajd3
TECHNIK EKONOMISTA
Slajd3
Slajd4
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
Slajd4
Slajd5
MAGAZYNIER-LOGISTYK
SPRZEDAWCA
Slajd5
Slajd5
Slajd5
previous arrow
next arrow

Innowacje

 • INNOWACJA POŻARNICZO-RATOWNICZA

  INNOWACJA POŻARNICZO-RATOWNICZA

  Technik logistyk z innowacją "Elementy edukacji pożarniczo-ratowniczej"
 • INNOWACJA POLICYJNA

  INNOWACJA POLICYJNA

  Technik logistyk z innowacją "Działania logistyczne w policji" Technik spedytor z innowacją "Działania spedycyjne w policji"
 • INNOWACJA POLICYJNO-PRAWNA

  INNOWACJA POLICYJNO-PRAWNA

  Technik ekonomista z innowacją "Elementy edukacji policyjno-prwnej"
 • INNOWACJA WOJSKOWA

  INNOWACJA WOJSKOWA

  Technik logistyk z innowacją "Działania logistyczne w wojsku"

18 czerwca odbył się I Międzyszkolny Piknik Rowerowy na terenie towarzystwa PZW „Okoń” w Częstochowie. W rywalizacji, która odbyła się w 4 kategoriach wystartowało ok. 40 uczestników. W śród nich znaleźli się uczniowie ze szkół: LO im. J. Słowackiego, LO im. H. Sienkiewicza, ZS im. B. Prusa, ZS im. J. Korczaka nr 23 oraz ZS im. Jana Kochanowskiego.

Głównym organizatorem pikniku była Szkolna Grupa Rowerowa Dzwonek z Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego. Duże podziękowania dla Radnego miasta Częstochowa pana Dariusza Kapinosa za pomoc w organizacji oraz sponsorów firmy: Kocot -Bike Rowery Giant Częstochowa ul. Okólna 76 oraz Jura Park Biskupice.

Klasyfikacja końcowa zawodów:

Kategoria Dziewczęta:
I- Zuzanna Kott -ZS im. Jana Kochanowskiego
II- Wiktoria Rak -ZS im. Jana Kochanowskiego
III- Natalia Skwarczyńska -ZS im. Jana Kochanowskiego

Kategoria Chłopcy:
I- Damian Sawicki- ZS im. Jana Kochanowskiego
II- Dawid Dróżdż- I LO im. J. Słowackiego
III- Jakub Tajber - ZS im. Jana Kochanowskiego

Kategoria Open:
I- Michał Lewandowski- ZS Specjalnych nr 23
II- Marcin Mulica- ZS Specjalnych nr 23
III- Piotr Więcłąw- ZS Specjalnych nr 23
Julia Sirek- ZS Specjalnych nr 23

Kategoria Open Kobiet:
I- Katarzyna Kott- ZS im. Jana Kochanowskiego
II- Martyna Klekot- ZS im. Jana Kochanowskiego
III- Marlena Nowak - I LO im. J. Słowackiego

Kategoria Open Mężczyzn:
I- Przemysław Kott- ZS im. Jana Kochanowskiego
II- Wojciech Ciszewski - ZS im. Jana Kochanowskiego
III- Paweł Kołodziejczyk - ZS im. Jana Kochanowskiego

Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie


Realizując wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”), poniżej informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie

Dane kontaktowe administratora danych

Z administratorem danych można skontaktować poprzez:

 • adres do korespondencji: 42-200 Częstochowa, ul. Warszawska 142
 • numer telefonu 34 365-64-50,
 • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP
  ePUAP:%20https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZSKOCZWA

Inspektor ochrony danych / Zastępca inspektora ochrony danych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie może się Pan/i kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Panem Cezarym Jachymskim lub w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Panią Justyną Sprychą poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numer telefonu 34 370 63 14.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W naszej szkole gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych. Celem ich przetwarzania jest w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych. W większości przypadków dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z ustaw i innych przepisów powszechnie obowiązujących jakie mają zastosowanie dla jednostek systemu oświaty.

 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 1. przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. realizacja zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. ważny interes publiczny na podstawie prawa unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g).

Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa odbywa się na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez szkołę są:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
  na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, Biuro Finansów Oświaty, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie, Bursa Miejska w Częstochowie, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Miasto Częstochowa na prawach powiatu, ośrodki pomocy społecznej, organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania, kuratorzy sądowi, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje wspierające rodzinę i system pieczy zastępczej, pracodawca, u którego odbywają się zajęcia praktyczne.
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora danych pełnią wsparcie administracyjne, w szczególności Vulcan Sp. z o.o., UONET+

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie do celów archiwalnych,  przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia Urzędu 606-950-000, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt .

Nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających
do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa
do usunięcia danych.

Obowiązek oraz dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa lub zawarta między stronami umowa. Odmowa
ich podania uniemożliwia prawidłową realizację celu przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Odmowa ich podania nie powoduje negatywnych konsekwencji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator danych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Polityka plików Cookie

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego zskochanowski.eu stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego trzepizur.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W ramach serwisu internetowego zskochanowski.eu możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
 • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 1. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym trzepizur.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 1. Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?

wielk

27 wrzesień, 2021

Europejski Dzień Języków

in Aktualności

by Artur

24 września obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków. W tym roku klasy pierwsze losowały…
27 wrzesień, 2021

Rajd integracyjny

in Aktualności

by Artur

W dniu 23 września odbył się Rajd Integracyjny dla klas pierwszych. Młodzież pokonała pieszo trasę…
27 wrzesień, 2021

PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW

in Aktualności

by Artur

Reprezentacja naszej szkoły w piłce nożnej chłopców rozegrała trzy mecze w fazie grupowej z TZN-e,…
27 wrzesień, 2021

Poligon wojskowy

in Aktualności

by Artur

W dniach 20-22 września 2021 r. odbył się Poligon dla klas wojskowych. W poligonie brały…
27 wrzesień, 2021

Oddaj Głos!

in Aktualności

by Artur

Zachęcamy do głosowania w Budżecie Obywatelskim dla zaprzyjaźnionej szkoły na zadanie nr 492 "CZĘSTO NA…
23 wrzesień, 2021

Święty Mikołaj na Kresach

in Aktualności

by Artur

Jak co roku Nasza szkoła bierze udział w Akcji " Święty Mikołaj na Kresach", która…
17 wrzesień, 2021

Obozy klas mundurowych

in Aktualności

by Artur

Uczniowie kolejnych klas realizujące innowacje policyjną oraz strażacką uczestniczyli w trzydniowym obozie szkoleniowym. Zmagania w…
17 wrzesień, 2021

24 września - Europejski Dzień Języków

in Aktualności

by Artur

Nauczyciele Języków Obcych zapraszają klasy I·do wspólnej zabawy z okazji Europejskiego Dnia Języków w dniu…
16 wrzesień, 2021

Olimpiada Zwolnieni z Teorii

in Aktualności

by Artur

Nasza szkoła gościła organizatorów Olimpiady Zwolnieni z Teorii w dniu 16.09.2021r. Uczestnicy programu zakładają i…
11 wrzesień, 2021

Energylandia

in Aktualności

by Artur

9 września uczniowie klas 3B5 i 3D5 spędzili w Energylandii w Zatorze - największym tematycznym parku…
10 wrzesień, 2021

XI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach

in Aktualności

by Artur

W dniu 7 września br. nasza uczennica z klasy IV G Ewelina Stodółkiewicz reprezentowała naszą…
08 wrzesień, 2021

Strategia Terytorialna Subregionu Północnego

in Aktualności

by Artur

Urząd Miasta Częstochowy przystąpił do opracowania „Strategii Terytorialnej Subregionu Północnego na lata 2021-2027". Do udziału…
01 wrzesień, 2021

Bezpieczny powrót do szkoły

in Aktualności

by Artur

Od 1 września br. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych będą obowiązywały najnowsze wytyczne przygotowane przez…
30 sierpień, 2021

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

in Aktualności

by Artur

Zapraszamy wszystkich uczniów na rozpoczęcie nowe roku szkolnego. Rozpoczęcie odbędzie sie według następującego harmonogramu: Klasy…

przegladaj

Przydatne adresy

images_1.jpgimages_10.jpgimages_2.jpgimages_3.pngimages_4.pngimages_5.jpgimages_6.pngimages_7.jpgimages_8.jpgimages_9.jpg