O egzaminie
Najczęstsze pytania dotyczące egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje w zawodzie.‎

Kto może przystąpić do „nowego” egzaminu zawodowego?

„Nowy” egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r. lub przystępują do egzaminu w trybie egzaminu eksternistycznego.‎

Do egzaminu mogą przystąpić:‎

 • ‎uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników,‎
 • ‎uczniowie (słuchacze) szkół policealnych,‎
 • ‎absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,‎
 • osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ‎ze ‎świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub ‎szkół ‎ponadpodstawowych,‎
 • osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy.‎

Egzamin zawodowy jest także przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny dla osób, które:‎

 • ‎ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową

oraz

 • ‎co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym ‎wyodrębniono daną ‎kwalifikację.

Co sprawdza nowy egzamin zawodowy?


„Nowy” egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.
Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie ‎programowej ‎kształcenia w zawodach.‎
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.

Kiedy przeprowadzany jest „nowy” egzamin zawodowy?

W 2017 r. zostaną przeprowadzone trzy sesje w poniższych terminach:

 • 9 stycznia – 23 lutego (część pisemna – 12 stycznia), z wyłączeniem kwalifikacji Z.22 i Z.23
 • 16 czerwca – 8 lipca (część pisemna – 20 czerwca), z wyłączeniem kwalifikacji Z.22 i Z.23
 • tylko kwalifikacje Z.22 i Z.23 8 maja – 7 czerwca (część pisemna: Z.22 – 8 maja, Z.23 – 6 czerwca)

Do kiedy można się zgłosić na egzamin?‎


Uczniowie i słuchacze składają deklaracje przystąpienia najpóźniej na 4 miesiące przed ‎terminem egzaminu.‎
Natomiast osoby przystępujące do egzaminu w trybie eksternistycznym składają wniosek o ‎dopuszczenie do egzaminu do 31 stycznia (jeśli zamierzają przystąpić do egzaminu w danym ‎roku) lub do 30 września (jeśli zamierzają przystąpić w roku kolejnym).‎

Jak wygląda „nowy” egzamin zawodowy?


Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.‎

Jak wygląda część pisemna?


Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎
Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎

Jak wygląda część praktyczna?


Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze .‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Czy za przystąpienie do egzaminu jest pobierana opłata?‎


Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.‎
W przypadku absolwentów opłata w wysokości 171 za cały egzamin zł jest pobierana w ‎przypadku trzeciego i kolejnego podejścia. ‎
Osoby przystępujące do egzaminu zawodowego w trybie egzaminu eksternistycznego wnoszą ‎opłatę w wysokości 171 zł za cały egzamin. W przypadku powtarzania tylko jednej części ‎egzaminu eksternistycznego, opłata wynosi 57 zł za część pisemną i 114 zł za część ‎praktyczną.‎

Czy laureatom i finalistom olimpiad i turniejów przysługuje zwolnienie z egzaminu ‎zawodowego?


Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z wybranym obszarem ‎kształcenia są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w ‎zawodzie i  na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie otrzymują najwyższy ‎wynik.

Czy osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawne, mogą ‎przystąpić do „nowego” egzaminu zawodowego, który będzie dostosowany do ich ‎potrzeb oraz możliwości?


Tak. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu zawodowego – na podstawie ‎‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

 • niesłyszącym
 • ‎słabosłyszącym
 • ‎niewidomym
 • ‎słabowidzącym
 • ‎z upośledzeniem umysłowym
 • ‎z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin?


Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

 • ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Jaki dokument otrzymuje się po zdaniu egzaminu?


Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.
Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne. Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Informatory

Technik logistyk

Informator dla kierunku Technik logistyk. Kliknji tu

Technik ekonomista

Informator dla kierunku Technik ekonomista. Kliknji tu

Technik handlowiec

Informator dla kierunku Technik handlowiec. Kliknji tu

Numery kwalifikacji

Stary egzamin

Technik logistyk               342[04]
Technik ekonomista         341[02]
Technik handlowiec          341[03]
Sprzedawca                     522[01]

Nowy egzamin

TECHNIK LOGISTYK    333107
Kwalifikacja A.30   Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania  - część praktyczna 120 min. (d)
Kwalifikacja A.31   Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych - część praktyczna 120 min. (d)
Kwalifikacja A.32   Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych - część praktyczna 120 min. (d)

TECHNIK EKONOMISTA     331403
Kwalifikacja A.35   Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji – część praktyczna 180 min (dk)
Kwalifikacja A.36   Prowadzenie rachunkowości – część praktyczna  - część praktyczna  180 min. (dk)

TECHNIK HANDLOWIEC    522305
Kwalifikacja A.18    Prowadzenie sprzedaży – część praktyczna 150 min. (w)
Kwalifikacja A.22    Prowadzenie działalności handlowej – część praktyczna 180 min (dk)

SPRZEDAWCA    522301
Kwalifikacja A.18    Prowadzenie sprzedaży – część praktyczna 150 min. (w)